fbpx

Silt: arenduse jaoks tarvis detailplaneeringut

Detailplaneeringu tellimine

Lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine ala ruumilise terviklahenduse koostamise kaudu. Detailplaneeringu koostamine on vajalik lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks seaduse või üldplaneeringuga määratud aladel ja juhtudel. Detailplaneeringu peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.  Planeerimiseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamise kohustus ehitusloakohustuslike ehitiste ehitamine või laiendamine üle 33% linnades, alevites ja alevikes nende