fbpx
Detailplaneeringu tellimine

Lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine ala ruumilise terviklahenduse koostamise kaudu.

Detailplaneerimine
Detailplaneerimine

Detailplaneeringu koostamine on vajalik lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks seaduse või üldplaneeringuga määratud aladel ja juhtudel. Detailplaneeringu peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.  Planeerimiseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamise kohustus ehitusloakohustuslike ehitiste ehitamine või laiendamine üle 33% linnades, alevites ja alevikes nende haldusterritooriumi ulatuses. Üldplaneeringud sätestavad detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud erinevalt, kuid valdavalt on detailplaneeringud nõutud uute kompaktse asustusega elamualade, mitme korteriga rida- või korterelamute ning tööstus ja äripiirkondade arendamisel.

Detailplaneeringuga lahendatakse muuhulgas järgmised ülesanded:

 • Planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide hoonestusala ning ehitusõiguse määramine;
 • Hoonete ja rajatiste  võimaliku asukoha ja mahtude määramine;
 • Kavandatavate ehitiste ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine;
 • Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detaiplaneeringu algatamine algab reeglina oma soovi tutvustamisest kohalikule omavalitsusele. Enamasti on algatamisega seotud nõuded ja protsess kajastatud ka omavalitsusüksuse kodulehel.

Adelais Projekt OÜ koostab detailplaneeringuid üle Eesti. Võta ühendust ja küsi hinnapakkumine!

  Nimi (nõutav)

  Email (nõutav)

  Teema

  Teade

  Ehitusloa taotluse või ehitusteatise esitamine Projekteeri sügisel - ehita kevadel