fbpx

Kuu: september 2019

Detailplaneeringu tellimine

Lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine ala ruumilise terviklahenduse koostamise kaudu. Detailplaneeringu koostamine on vajalik lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks seaduse või üldplaneeringuga määratud aladel ja juhtudel. Detailplaneeringu peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.  Planeerimiseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamise kohustus ehitusloakohustuslike ehitiste ehitamine või laiendamine üle 33% linnades, alevites ja alevikes nende

Ehitusloa taotlemine ehitusteatise esitamine

Ehitusõiguse saamiseks tuleb tihti taotleda plaanitavale hoonele ehitusluba. Ehitusloa taotlemise eelduseks on ehitusprojekt ning projekteerimistingimused või detailplaneering. Sõltuvalt maja suurusest tuleb esitada, kas ehitusteatis või ehitusloa taotlus. Ehitusseadustik lisa 1 alusel pole tarvis ehitusprojekti, ehitusteatist või ehitusloa taotlust hoone puhul, mille gabariidid jäävad alla 5m (harja kõrgus maapinnast) ning ehitisealune pindala alla 20 m2. Ülejäänud

Kasutusloa taotlemine kasutusteatis

Hoone kasutusluba annab õiguse ja garantii ehitist kasutada sihtotstarbekohaselt. Hoone peab olema kasutamiseks turvaline ning valmis. Kasutusluba on tihti seotud ja nõutav panga-, kindlustuse, ostu-müügi tehingutega. Kasutusloa või kasutusteatise teostamiseks võib vaja minna järgmisi dokumente: Ehitamist kajastavate dokumentide audit Veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad Elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt