Hajaasusutuse toetusprogramm on järjekordselt avanemas. Möödunud kordadel pidi leibkonnas olema vähemalt üks alaealine või kuni 35-aastane määratud puudega isik. Sel korral saavad toetuse taotlemise võimaluse ka kõik teised pered, kellel alaealisi lapsi või puudega isikuid leibkonnas ei ole. Programm-dokumentidega tasuks aegsasti tutvuma hakata.

Praeguse seisuga 25.03.2015 on avatud või peatselt avanemas taotlusvoorud kümnes maakonnas.

“Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Anne Jakunin ütles, et täpne kuupäev pole veel teada, kuid taotlusi toetuse saamiseks hakatakse vastu võtma sügise algul.” Kirjutab Saarte Hääl 25.03.2015 ilmunud artiklis.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot, millest omafinantseering on vähemalt 33,33%. Võrdlusena võib öelda, et puurkaevu rajamine läheb maksma umbes ~2200 eurot, puurkaevu sisu (pump jms) ~1500, septik koos imbväljakuga ~2000 eurot. Sellele lisanduvad veel riigilõivud 2×32 eurot. NB! Hinnad sõltuvad paljuski firmast, asukohast jms.

Toetust saavad taotleda vaid füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on hajaasustusega asuvas majapidamises. Kusjuures elukoht peab olema rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamises, millele toetust taotletakse.

Hoone, mille leibkond toetust taotleb peab olema kantud Ehitusregistrisse elamuna. Seda saab kontrollida Ehitusregistrist: https://www.ehr.ee

Registrisse kandmiseks tuleb teostada hoonele mõõdistusprojekt.

Screenshot_2Adelais Projekt OÜ hoonete mõõdistusprojekte Saare maakonna piires. http://projektum.ee/hoonete-ulesmoodistamine/

 

DP Projektbüroo OÜ Geodeetilised ja asendiplaanilised töid teostab DP Projektbüroo OÜ www.dpprojekt.ee

Täpsemalt saab program-dokumentidega tutvuda siin: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

Saarte Hääle artikkel: http://www.saartehaal.ee/2015/03/25/vallad-panevad-122-000-eurot-kaevudesse-ja-teedesse/

Kasutatud tunnuspildi aadress: http://clean-water.uwex.edu/pubs/clipart/images/WATERFNT/WFP019.gif